จดทะเบียนบริษัท

เราให้บริการจดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,จดทะเบียนธุรกิจ ตามวิธีและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการได้กำหนด อย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมคำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวกของท่าน บริการจดทะเบียนธุรกิจได้แก่
.
– จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล, คณะบุคคล, ร้าน
– จดทะเบียนเพิ่มทุน/ลดทุน
– จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ชื่อบริษัท,วัตถุประสงค์,
…… ที่ตั้งสถานประกอบการ,กรรมการเข้า/ออก,อำนาจ กรรมการ, เพิ่ม/ ลดสาขา ฯลฯ
– จดทะเบียนเลิกบริษัท/ห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชี
– จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
– แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่างๆ
– จดขอเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ร้าน
– จดขอหนังสือรับรอง รวมทั้งคัดลอกเอกสารต่างๆ
– จดขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง, ลูกจ้าง, และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
.
.
กรณีจดทะเบียนบริษัท
เอกสารที่ใช้ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ที่จะต้องเตรียมในเบื้องต้นดังนี้
.
1 – ชื่อของบริษัท
2 – สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 ท่าน โดยระบุอาชีพ,
….. เบอร์โทรและจำนวนหุ้นที่แต่ละท่านถือ
3 – จำนวนทุนจดทะเบียน และมูลค่าต่อหุ้น
4 – กรรมการบริษัทมีกี่คน ใครบ้าง และมีอำนาจลงนามร่วมกันอย่างไร
5 – สำเนาบัตรประชาชนพยาน 2 คน
6 – วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ
7 – สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของเจ้าของเจ้าบ้านของที่ตั้งสถานประกอบการ
8 – กรณีมีต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นเกิน 40% หรือเป็นกรรมการมีอำนาจเซ็นต์ ให้คนไทย
…..ที่ถือหุ้นตามสัดส่วนหุ้นที่ถือ แสดงยอดเงินในบัญชีธนาคารด้วย
.
กรณีจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
เอกสารที่ใช้ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ที่จะต้องเตรียมในเบื้องต้นดังนี้
1 – ชื่อของห้างหุ้นส่วน
2 – สำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 ท่าน โดยระบุอาชีพ,
….. เบอร์โทรและสัดส่วนหุ้นที่แต่ละท่านลงไว้
3 – จำนวนทุนจดทะเบียน
4 – หุ้นส่วนผู้จัดการมีกี่คน ใครบ้าง และมีอำนาจลงนามร่วมกันอย่างไร
5 – สำเนาบัตรประชาชนพยาน 2 คน
6 – วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ
7 – สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของเจ้าของเจ้าบ้านของที่ตั้งสถานประกอบการ
.
.
ค่าบริการจดทะเบียน กรุณาติดต่อสอบถามเราในรายละเอียด
.

AuditOffice.in.th © 2017 Frontier Theme